Jak uniknąć dziedziczenia długów?

Powołanie do spadku nie zawsze wiąże się z odziedziczeniem oszczędności, nieruchomości albo cennych ruchomości. Sprawy spadkowe bywają jednak zawiłe i niestety, bywa, że spadkodawca pozostawił po sobie jedynie (lub w przeważającej części) długi. Czy jest to sytuacja bez wyjścia dla spadkobiercy? Na szczęście nie! Z poniższego artykułu dowiesz się co zrobić, żeby nie odziedziczyć długów.

Zrzeczenie się spadku

Jeśli najbliższa nam osoba, po której możemy dziedziczyć, jest zadłużona, wówczas można podjąć jeszcze za jej życia stosowne kroki. Każdy adwokat od prawa spadkowego Lublin zasugeruje, by rozważyć zrzeczenie się dziedziczenia. Jest to umowa zawierana w formie aktu notarialnego pomiędzy przyszłym spadkodawcą a jego spadkobiercą ustawowym. Co istotne, na ogół obejmuje ona również zstępnych spadkobiercy (a więc jego dzieci i wnuki) bez konieczności zawierania kolejnych umów. Oczywiście, spadkobierca i spadkodawca mogą odmiennie uregulować tę kwestię, w wyniku czego spadkobierca zrzeknie się dziedziczenia tylko i wyłącznie w swoim imieniu.

Odrzucenie spadku po śmierci spadkodawcy

Drugim sposobem na całkowite uwolnienie się od długów spadkodawcy jest odrzucenie spadku już po jego śmierci. Termin na odrzucenie spadku wynosi 6 miesięcy i biegnie od daty, w której spadkobierca dowiedział się o swoim tytule powołania do spadku. W przypadku najbliższych krewnych (współmałżonek i dzieci) na ogół jest to data zgonu spadkodawcy. Krewni powołani w dalszej kolejności (wnuki, prawnuki, rodzeństwo) liczą ten czas od chwili, w której dowiedzieli się o odrzuceniu spadku przez osoby powołane do spadku w bliższej kolejności. Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć w sądzie lub przed notariuszem, a w przypadku osób przebywających za granicą – przed konsulem.

W odróżnieniu od zrzeczenia się dziedziczenia, odrzucenie spadku powoduje skutki tylko dla spadkobiercy, który złożył oświadczenie. Wobec tego, jeśli ma on małoletnie dzieci, konieczne będzie złożenie odpowiedniego oświadczenia w ich imieniu, poprzedzone uzyskaniem zgody sądu rodzinnego.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Jeśli spadkobierca nie zawarł umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia, jak również upłynął mu termin na odrzucenie spadku, wówczas dziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że spadkobierca odpowiada wówczas za długi spadkowe tylko do wysokości wartości majątku czynnego wskazane w spisie lub wykazie inwentarza. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, spadkobierca, który w terminie 6 miesięcy od daty powzięcia informacji o tytule swojego powołania do spadku nie złożył oświadczenia o przyjęciu spadku wprost lub o odrzuceniu spadku, dziedziczy z dobrodziejstwem inwentarza. Jest to gwarancja, że nie będzie on ponosić odpowiedzialności za długi spadkodawcy z własnego majątku, który posiadał jeszcze przed dziedziczeniem.