Jak zablokować dłużnikowi pieniądze na koncie?

Czy masz dłużnika, który nie chce uregulować swojego zobowiązania? Jeśli skierowałeś sprawę do sądu  i otrzymałeś nakaz zapłaty, komornik może dokonać elektronicznego zajęcia rachunku bankowego. Nie ma znaczenia wysokość zadłużenia. Skąd dłużnik może dowiedzieć się, z jakiego powodu ma zablokowane pieniądze na koncie? Czym jest elektroniczne zajęcie komornicze?

Co to jest elektroniczne zajęcie komornicze?

Elektroniczne zajęcie rachunku bankowego jest jedną z najprostszych metod egzekucji. Komornik przeprowadzając ją, przesyła do banku drogą elektroniczną zawiadomienia o zajęciu wierzytelności. Elektroniczne zajęcie rachunku bankowego powoduje blokadę środków pieniężnych, od momentu kiedy komornik dokona zajęcia. To samo dotyczy uchylenia zajęcia – bank natychmiast zwalnia środki pieniężne.  Za pomocą drogi elektronicznej banki przekazują do komornika informacje dotyczące stanu konta dłużnika tj. o wysokości zgromadzonych środków znajdujących się na nim. Mogą przekazać informacje także o tym czy rachunek podlega zajęciu komorniczemu oraz jakie przeszkody powstały podczas przekazywania pieniędzy.

Kto może być wierzycielem zlecającym elektroniczne zajęcie rachunku bankowego?

W przypadku prowadzenia egzekucji komorniczej rachunek bankowy może zająć komornik. Jeśli dochodzi do egzekucji administracyjnej, rachunek bankowy może zająć Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wierzycielem może być także Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub inny uprawiony do tego organ.

Po jakim czasie od wszczęcia egzekucji komorniczej bank blokuje pieniądze dłużnikowi?

Zawiadomienia o elektronicznym  zajęciu rachunku bankowego są przekazywane do banku w formie elektronicznej i mogą dotrzeć najpóźniej następnego dnia roboczego. Od tego momentu bank blokuje środki na koncie bankowym dłużnika. W tym czasie organ egzekucyjny przesyła listownie informację o wysokości zadłużenia do osoby zadłużonej. Jeśli dłużnik nie odbierze informacji o nim wysłanej listem poleconym w ciągu 14 dni, nie może wnieść sprzeciwu. Jeśli dłużnik nie otrzyma żadnej informacji o tym, a jego rachunek bankowy zostanie zablokowany, może dowiedzieć się czego, dotyczy zajęcie:

  1. kontaktując się doradcą bankowości elektronicznej
  2. korzystając z usług bankowości elektronicznej.

Czy wszystkie konta zostają zablokowane podczas elektronicznej egzekucji komorniczej?

 

Jeśli organ egzekucyjny nie wskaże konkretnego numeru rachunku bankowego, bank jest zobowiązany do zablokowania wszystkich rachunków dłużnika. Dotyczy to rachunków indywidualnych oraz wspólnych np.: kont osobistych, kont oszczędnościowych oraz firmowych dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek. Od dnia 30 października 2020 roku bank ma również obowiązek zablokowania rachunków otwartych dla po wpływie zajęcia egzekucyjnego.

Czy bank może zablokować rachunek bankowy prowadzony dla więcej niż jednej osoby?

Organ ściągający wierzytelność może zająć rachunek bankowy prowadzony dla więcej niż dla jednej osoby. Te same zasady dotyczą także rachunków bankowych spółek cywilnych. W tej sytuacji dłużnik jest zobowiązany do dostarczenia organowi egzekucyjnemu umowę określającą udziały poszczególnych osób w spółce.

Czy bank blokuje wszystkie pieniądze znajdujące się na koncie?

Bank blokuje na koncie tylko kwotę zadłużenia powiększoną o odsetki oraz prowizję za realizację zajęcia. Nie są blokowane środki w ramach tzw. kwoty wolnej. Blokada jest zakładana dopiero po wykorzystaniu tej kwoty. W 2022 roku wysokość kwoty wolnej wynosi 3010 zł brutto lub 2363,56 zł netto. To równowartość najniższej płacy minimalnej.

Potrzebujesz gotowych wniosków do użycia?

Jeśli potrzebujesz skorzystać z gotowych wniosków, skorzystaj z tych, które znajdują się w systemie do samodzielnej windykacji Vindicat.pl. To system, który możesz wykorzystać do monitorowania należności oraz samodzielnej windykacji. Za jego pomocą możesz również wystawić wierzytelność na giełdzie długów.

Dołącz do grona ponad 3 000 zadowolonych klientów i skorzystaj z możliwości, jakie daje serwis Vindicat.pl.