Pozew o zapłatę – co warto wiedzieć?

Co możesz zrobić, jeżeli oszukał Cię nieuczciwy sprzedawca w Internecie? Co w sytuacji, kiedy znajomy ociąga się ze spłatą pożyczki, której mu udzieliłeś? Co możesz zrobić, jeżeli ubezpieczyciel wypłacił Ci zaniżoną kwotę odszkodowania? We wszystkich wcześniej wspomnianych sytuacjach jedną z możliwości jest wszczęcie powództwa o zapłatę.

Co warto wiedzieć na temat pozwów o zapłatę?

Kwestie prawne powództwa o zapłatę reguluje Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny oraz Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku- Kodeks Postępowania Cywilnego.

Kto może złożyć pozew o zapłatę?

Może go złożyć wierzyciel, czyli osoba, która ma prawo żądać od innej osoby (czyli swojego dłużnika) spełnienia jakiegoś roszczenia na podstawie łączącego ich zobowiązania.

Przed wystąpieniem na drogę postępowania cywilnego należy wezwać dłużnika do zapłaty należności (najlepiej w formie listu, wysłanego pocztą- aby mieć potwierdzenia nadania i odbioru korespondencji). Wezwanie należy wysłać dwukrotnie i zawrzeć w nim termin do wykonania zobowiązania. Jeżeli dłużnik nie wywiąże się ze zobowiązania, możemy skierować pozew do sądu. Pozew o zapłatę należy złożyć w sądzie rejonowym, najczęściej właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego. Można go złożyć osobiście w biurze podawczym sądu, lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy świadczącej usługi kurierskie. W przypadku wysłania pozwu, warto zachować potwierdzenia nadania przesyłki.

W pozwie należy wskazać dane powoda i pozwanego- imiona i nazwiska oraz adresy do korespondencji. Konieczne jest tez wskazanie wartości przedmiotu sporu, czyli kwoty, jaka ma być nam zwrócona przez pozwanego. Do pozwu należy dołączyć dokumenty potwierdzające zasadność powództwa czyli np. umowę o udzielenie pożyczki, potwierdzenie zakupu. Poza tym sąd będzie od nas wymagał udowodnienia, iż doszło do próby pozasądowego rozwiązania sporu. Na tę okoliczność będziemy dysponować wezwaniami do zapłaty, które wcześniej wystosowaliśmy.

Opłata od pozwu jest zależna od wartości przedmiotu sporu. I tak:

  • w.p.s. do 500 zł- opłata 30 zł,
  • w.p.s. 500- 1500 zł- opłata 100 zł,
  • w.p.s. 1400-4000 zł –  opłata 200 zł,
  • w.p.s. 4000 – 7000 zł- opłata 300 zł.

Wszystkie opłaty są wskazane na stronach internetowych sądów i Ministerstwa Sprawiedliwości. W postepowaniu o zapłatę sąd wyda wyrok lub nakaz zapłaty i zobowiąże pozwanego do zapłaty należności.