Ustalenie kontaktów z dzieckiem – co warto wiedzieć ?

Jeżeli rodzice dziecka nie zamieszkują razem, warto dla dobra małoletniego ustalić w drodze postępowania sądowego formę kontaktów. Wniosek o ustalenie kontaktów mogą złożyć również dziadkowie, rodzeństwo lub osoby, które przez dłuższy okres sprawowały opiekę nad dzieckiem.

Jak ustalić kontakty z dzieckiem?

Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania małoletniego. Profesjonalnie przygotowany wniosek, zgodny z aktualnymi przepisami prawa rodzinnego znaleźć można na stronie https://wzoryrodzinne.pl/. Można go złożyć osobiście w biurze podawczym sądu lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy świadczącej usługi kurierskie. W przypadku wysyłki wniosku, warto mieć potwierdzenie jej nadania.

We wniosku należy wskazać dane wnioskodawcy, uczestnika i dziecka- imiona, nazwiska, adresy zamieszkania lub do korespondencji, numery PESEL. Należy także oznaczyć sąd, do którego kierujemy pismo oraz wskazać swoje stanowisko w sprawie kontaktów tj. wskazać daty, godziny i miejsca, w których miałyby odbywać się kontakty. We wniosku należy wymienić okoliczności, które wnioskodawca uważa za istotne, można też złożyć wniosek o przesłuchanie świadków. Sposób uregulowania kontaktów powinien uwzględniać przede wszystkim dobro i potrzeby dziecka, ale także możliwości rodzica. Kontaktu muszą być wyznaczone w sposób realny, który umożliwi ich wykonanie.

Do wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka. W przypadku dziecka zrodzonego ze związku małżeńskiego wystarczy aktu skrócony, natomiast w przypadku dziecka pozamałżeńskiego konieczne będzie uzyskanie zupełnego aktu urodzenia.

Wniosek podlega opłacie w wysokości 100 zł

Sprawa jest rozpoznawania na podstawie Ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz na podstawie Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.