Wniosek o odrzucenie spadku – co musisz wiedzieć ?

Jedną ze spraw najczęściej rozpatrywaną przez polskie sądy jest sprawa o odrzucenie spadku. Jeżeli w Twojej rodzinie była osoba, która zmarła i pozostawiła po sobie długi, warto zagłębić temat.

Co warto wiedzieć na temat wniosku o odrzucenie spadku?

Wniosek o odrzucenie spadku może złożyć każda osoba, która ma podejrzenie, że zmarły, po którym może dziedziczyć na mocy ustawy pozostawił po sobie długi. Ważne- wniosek taki muszą złożyć osoby, które żyły w chwili śmierci wnioskodawcy. Aby odrzucić spadek, w drodze postępowania sądowego musisz przygotować wniosek, oryginał aktu zgonu i opłatę w wysokości 100 zł.

Wniosek o odrzucenie spadku powinien zawierać Twoje pełne dane t.j. imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania i ewentualnie numer PESEL. Pismo koniecznie zatytułuj :”Wniosek o odebranie oświadczenia o odrzuceniu spadku „. W jego treści powinna się znaleźć informacja, po kim odrzucasz spadek i gdzie w chwili śmierci zamieszkiwał spadkodawca. Do wniosku należy dołączyć opłatę w wysokości 100 zł. Opłaty możesz dokonać w kasie sądu lub na rachunek bankowy instytucji. Jeżeli dokonujesz opłaty na konto, warto wydrukować potwierdzenie dokonania transakcji i dołączyć je do wniosku. Ustawodawca wymaga tez dołączenia do wniosku aktu zgonu osoby zmarłej. Bardzo często zdarza się jednak sytuacja, że nie dysponujemy tym dokumentem i musimy pobrać go z Urzędu Stanu Cywilnego. USC ma prawo odmówić wydania dokumentu, jeżeli osoba zmarła nie była Twoja najbliższą rodziną. W takiej sytuacji złóż do sądu wniosek bez aktu zgonu. Sąd prześle Ci wezwanie do dostarczenia dokumentu. Z tym wezwaniem udaj się do USC. Jeżeli wezwaniem wskażesz, że masz interes prawny do otrzymania odpisu aktu USC, urząd wyda go bez problemu.

Po złożeniu przez Ciebie wniosku sąd zarejestruje sprawę i wyznaczy termin rozprawy, na którą zostaniesz wezwany

Na rozprawie potwierdzisz przed sędzią to, co zawarłeś we wniosku. Na tym zakończy się Twoje postępowanie. Po rozprawie warto złożyć w Biurze Podawczym sądu wniosek o wydanie odpisu postanowienia. Będzie to potwierdzenie, że dokonałeś odrzucenia spadku. Wniosek podlega opłacie 20 zł.